Postgrau en Preparació d’Oposicions d’Enginyers Tècnics i Enginyers Graduats de l’Àmbit Industrial per a les Administracions Públiques (Generalitat i Ajuntaments Àrea Metropolitana de Barcelona)

Dates i horaris
Del 14 d'octubre de 2024 al 30 de març de 2025
Tipus
En línia
Durada
281 hores en format en línia**
Proposada per
Comissió de Funció Pública

Objectius

El primer mòdul del Postgrau, està orientat a que els opositors puguin disposar del desenvolupament del temari específic d'oposicions d'enginyers tècnics industrials segons la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per a l'accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya.

A més a més, s’indicaran recursos complementaris per a desenvolupament individual, unes bateries de tests, i el plantejament de supòsits pràctics amb una guia de resolució.

El segon mòdul del Postgrau, està orientat a que els opositors, puguin tenir el temari específic per a oposicions a Ajuntaments de l'Àrea Metropolitana en el que s'inclouran unes bateries de tests i de la resolució d'uns supòsits pràctics.

Destinataris

A les persones que es vulguin preparar per a les oposicions a enginyer tècnic industrial de la Generalitat de Catalunya i també per a altres administracions amb temaris similar (Cossos Tècnics de l’AGE, administracions locals: ajuntaments i diputacions).

Poden presentar-se a les oposicions els titulats en enginyeria tècnica industrial i els graduats en enginyeria de les especialitats elèctrica, electrònica industrial i automàtica, mecànica, química i tecnologia i disseny tèxtil. 

Tots aquells titulats en enginyeria tècnica industrial que vulguin opositar a les places de tècnic mitjà en enginyeria convocades per Ajuntaments de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tots aquells que vulguin disposar d'un recull desenvolupat de tota la normativa tècnica d'aplicació a activitats i instal·lacions a projectar a l'Area Metropolitana de Barcelona que requereixin de permisos municipals.

Programa

 

Mòdul I - Temari específic oposicions Eng. Tec. Ind. (Resolució PRE/2423/2022) Generalitat de Catalunya.

 

Bloc I: - Gestió edificació, energia i obres (3 temes)

 

1.- La gestió del manteniment. Tipus de manteniment. Manteniment de les instal·lacions i dels edificis. Metodologia i anàlisi d'errades i mesures de prevenció. 

 

13.- Certificació d'eficiència energètica dels edificis. Procediment, condicions tècniques i administratives. Etiqueta. Règim sancionador. Com es pot millorar l'eficiència energètica en un edifici.

 

14.- Estalvi d'energia. Polítiques d'estalvi i diversificació a Catalunya. Les energies renovables. L'autoproducció i l'autoconsum d'energia elèctrica. Normativa reguladora. Mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.

 

Bloc II: Seguretat Industrial i control activitats (15 TEMES)

      

Tema 2 La seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Règim jurídic aplicable al territori de Catalunya.

      

Tema 3 Règim jurídic dels organismes de control en matèria de seguretat industrial. Funcions, requisits i obligacions.

      

Tema 4 Control de l'Administració en matèria de seguretat industrial. Potestat inspectora i potestat sancionadora en matèria de seguretat industrial.

      

Tema 5 Regulació en matèria d'equips a pressió. Requisits essencials de seguretat per a la comercialització dels equips a pressió. Aplicació del Reglament d'equips a pressió a Catalunya. Procediment administratiu per a la tramitació d'instal·lacions d'equips a pressió.

      

Tema 6 Regulació en matèria de seguretat d'instal·lacions frigorífiques. Objecte i àmbit d'aplicació. Refrigerants, sistemes de refrigeració i locals d'emplaçament. Classificació i execució de les instal·lacions. Procediment administratiu per a la tramitació d'una instal·lació frigorífica.

      

Tema 7 Regulació en matèria d'aparells elevadors. Tipus d'aparells elevadors. Disseny, fabricació, instal·lació i posada en servei. Manteniment. Procediment administratiu per a la tramitació de la posada en servei d'un ascensor.

      

Tema 8 Regulació en matèria d'instal·lacions petrolíferes. Objecte i àmbit d'aplicació. Productes petrolífers. Procediment administratiu per a la tramitació d'una instal·lació. Agents que hi intervenen, funcions que desenvolupen i condicions per exercir l'activitat.

      

Tema 9 Regulació en matèria d'emmagatzematge de productes químics. Objecte i àmbit d'aplicació. Comunicació de la posada en funcionament, control, inspecció, obligacions i responsabilitats dels titulars. Accidents.

      

Tema 10 Regulació en matèria de gasos combustibles. Distribució i utilització de gasos combustibles. Objecte i àmbit d'aplicació. Procediment administratiu per a la posada en funcionament de les instal·lacions de distribució. Procediment i condicions per a la posada en funcionament d'instal·lacions receptores. Agents que hi intervenen, funcions que desenvolupen i condicions per exercir l'activitat.

   

Tema 11 Regulació en matèria de seguretat de les instal·lacions elèctriques per a baixa tensió. Objecte i camp d'aplicació. Tipus de subministrament. Classificació de les instal·lacions. Execució i  posada en servei de les instal·lacions. Procediment administratiu per a la posada en servei.

   

Tema 12 Regulació en matèria d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. Objecte i àmbit d'aplicació. Exigències tècniques. Condicions per a la posada en servei, condicions per a l'ús i el manteniment, i inspecció. Tramitació de les instal·lacions.

   

Tema 17 La seguretat dels vehicles automòbils. Normativa reguladora. Legalització de les modificacions tècniques de vehicles. La instal·lació de tacògrafs i limitadors. Agents que hi intervenen.

   

Tema 18 El servei d'inspecció tècnica de vehicles. El règim jurídic de prestació del servei a Catalunya. El marc normatiu de la prestació del servei. Agents que hi intervenen.

   

Tema 19 La metrologia. Concepte i evolució de la metrologia legal. Normativa que regula les condicions de comercialització i funcionament dels aparells de mesura. La verificació periòdica. Agents que intervenen en el control metrològic.

   

20.- Integració dels sistemes de gestió. Gestió de la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals a l'empresa. Documentació. Auditories en el sistema integrat de gestió. El sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS).

 

- Bloc IV: Seguretat en matèria d’incendis (8 TEMES)

   

Tema 28 L'incendi. Teoria del foc. Tipus de focs. Agents extintors i mecanismes d'extinció. Concepte de càrrega de foc i mètodes de càlcul. Resistència al foc dels elements constructius. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari.

   

Tema 29 La intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d'incendis per a establiments, activitats, infraestructures i edificis. Distribució de competències i responsabilitats en matèria de prevenció d'incendis. Acte de comprovació.

   

Tema 30 Entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció i seguretat. Nivells d'habilitació del personal tècnic.

   

Tema 31 La regulació de la seguretat en el Codi tècnic de l'edificació: seguretat en cas d'incendi.

   

Tema 32 La regulació de seguretat en el Codi tècnic de l'edificació: seguretat d'utilització i accessibilitat. Accés i utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis.

   

Tema 33 La regulació de seguretat contra incendis en establiments industrials. Els criteris bàsics. Caracterització dels establiments. Requisits constructius i de les instal·lacions de protecció contra incendis en funció de la tipologia dels establiments industrials.

   

Tema 34 El requisit essencial de seguretat en cas d'incendi als edificis. Condicions harmonitzades per  a la comercialització de productes de construcció. Validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis.

   

Tema 35 Les instal·lacions de protecció contra incendis. Disseny, instal·lació i manteniment dels sistemes de protecció activa contra incendis.

 

Bloc III: Seguretat, protecció civil i prevenció riscos laborals (9 temes)

 

15.- La seguretat dels productes industrials. Els agents que intervenen en la seguretat dels productes industrials. La certificació de la conformitat dels productes industrials. Les directives europees del nou enfocament.

 

16.- Comercialització de productes industrials. Procediments i condicions. El marc normatiu de la vigilància de mercat. El procés de vigilància de mercat i les seves fases.

 

21.- El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: la Llei de prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions. Obligacions dels fabricants, importadors i subministradors.

 

22.- Les condicions de treball, els riscos laborals i els factors de risc. Principis de l'acció preventiva. Protecció col·lectiva i individual: tipus i característiques. Normativa aplicable.

 

23.- El Reglament dels serveis de prevenció. El Pla de prevenció de riscos laborals. Avaluació dels riscos. La planificació de l'activitat preventiva. Auditories dels sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals.

 

24.- La coordinació d'activitats empresarials. Concurrència del personal de diverses empreses en un mateix centre de treball. Mitjans de coordinació.

 

25.- Accidents de treball i malalties professionals. Índexs de sinistralitat. Investigació d'accidents i malalties professionals. Els costos dels accidents.

 

26.- Legislació bàsica en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció. Agents que hi intervenen. El Pla de seguretat i salut.

 

27.- El marc de la protecció civil a Catalunya. Concepte de risc. Perillositat. Vulnerabilitat.  Exposició. Metodologies d'anàlisi de risc. Normativa de protecció civil. Els plans de protecció civil. Classificació i tipus de plans.

 

 

Mòdul II. Enginyeria Tècnica Municipal (Àrea Metropolitana de Barcelona).

 

Bloc I: Edificació, Urbanisme i cartografia  ( 7 temes)

 

1- La llei d’ordenació de l’edificació i el Codi Tècnic de l'Edificació. 

 

2- Classificació dels Usos segons PGM: Ús industrial. Definició de categories i situacions.

 

3- Classificació del sòl d'acord amb el Pla General Metropolità: sòl urbanitzable i no urbanitzable; zones i sistemes.

 

4- Règim de regulació d'usos en el Pla General Metropolità segons classificació del sòl: urbanitzable i no urbanitzable, zones i sistemes i règims transitoris.

 

5- Georeferenciació: Definició, mètodes de georeferenciació directa i mètodes de georeferenciació indirecta.  Metodologies de captura dels elements i de les ocupacions de l'espai públic. Comparativa i tendències.

 

6- La contractació pública. Tipus de contractes. Preparació dels contractes. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. La central de subministraments.

 

7- Gestió de projectes d’obres en l’àmbit públic

 

Bloc II: Legalització d'activitats, normatives de tramitació, activitats recreatives, normatives d’incendis i activitats extraordinàries (11 temes).

      

Tema 8 Decret 179/1995 Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals en allò que fa referència a les llicències d'obres i activitats.

     

Tema 9 Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA). Normativa estatal de prevenció i control integrats de la contaminació. El sistema de prevenció i control ambiental d’activitats a Catalunya. La llicència, l'autorització i la Comunicació ambiental. El sistema d’inspecció.

      

Tema 10 Entitats col·laboradores de l’administració en control mediambiental. Camps d’actuació.

      

Tema 11 L'avaluació d'impacte ambiental Llei 21/2013. El procediment d'avaluació de l'impacte ambiental d'activitats a Catalunya. Els estudis d'impacte ambiental. L'avaluació ambiental estratègica de plans i programes.

      

Tema 12 Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (DOGC 5419 de 13.07.09).

      

Tema 13 Decret 112/2010. Reglament d'espectacles públics i de les activitats recreatives.

      

Tema 14 La simplificació administrativa i facilitació econòmica. Lleis de liberització Llei 12/12, de simplificació Llei 16/15. Llei 18/2020, de facilitació de l'activitat econòmica i Reglament de desplegament Decret 131/2022.

      

Tema 15 Normatives sectorials. Ordenació de les activitats comercials, regulacions addicionals en activitats docents, activitats sanitàries, centres de culte, seguretat alimentària, turisme i joc i apostes.

      

Tema 16 Activitats extraordinàries. La intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d’incendis en activitats de caràcter esporàdic o puntual.

   

Tema 17 Les instruccions tècniques complementàries en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi. Les guies tècniques complementàries de l'Administració competent a Catalunya. Documents d'interpretació normativa.

   

Tema 18 El disseny basat en prestacions aplicat a la prevenció i seguretat en cas d'incendi als edificis i establiments. Condicions tècniques i administratives que han de garantir els projectes basats en prestacions.

 

Bloc III: Normatives sectorials ambientals i Codi Tècnic, Accessibilitat (13 temes)

   

Tema 19 Codi tècnic de l'edificació. Document bàsic HR de Protecció contra el soroll.

   

Tema 20 Secció HE0 Limitació del consum energètic. Secció HE1 limitació de la demanda energètica. Secció HE4 Energia renovable per ACS. Secció HE5 Generació mínima d’energia elèctrica per fonts renovables. Secció HE6 Dotació recàrrega vehicle elèctric.

   

Tema 21 Instal·lacions d'enllumenat d'edificis d'ús públic en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Secció HE3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació.

   

Tema 22 L'enllumenat exterior. Requisits luminotècnics i control de llocs de treball a l'exterior. Eficiència energètica. Real Decret 1890/2008 Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat  exterior.

   

Tema 23 Contaminació lumínica Llei 6/2001 i Normativa sectorial. Prevenció de la contaminació lumínica. Administracions competents. Zonificació. Paràmetres luminotècnics i valors límit que s'han de complir.

   

Tema 24 Contaminació atmosfèrica. Llei 34/2007 i Normativa sectorial. Mesures de prevenció i control de les emissions industrials. Procediment administratiu per a l'autorització d'emissions industrials. Nivells límit d'emissió.

   

Tema 25 Contaminació acústica. Normativa sectorial en matèria de prevenció i control de la contaminació acústica. Llei 16/2002 i Reglament de desplegament Decret 176/2009. Administracions competents. Zonificació acústica. Nivells màxims d’emissió - Nivells límit d'immissió.

   

Tema 26 L'avaluació de la qualitat acústica del medi. Mapes de soroll. Zones de protecció especial i de règim especial. Plans d'acció de millora de la qualitat acústica.

   

Tema 27 La gestió de l'aigua a Catalunya. La Directiva marc de l'aigua i la seva implantació a Catalunya. Decret 130/2003 Legislació bàsica en matèria d'abocament d'aigües residuals. Procediment administratiu per a l'autorització d'abocaments d'aigües residuals. Límits de l'abocament.

   

Tema 28 Els residus d'origen industrial. Llei 7/2022 i Normativa sectorial. El catàleg de residus de Catalunya. La gestió dels residus industrials a Catalunya: funcions, obligacions i tramitacions associades als productors, transportistes i gestors.

   

Tema 29 El canvi climàtic. Acords internacionals. Objectius de la política d'energia i canvi climàtic de la Unió Europea. El règim de comerç de drets d'emissions. Principals impactes a Catalunya. Normativa reguladora a Catalunya. Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020: motivació i objectiu bàsic, estratègies singulars.

   

Tema 30 Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

   

Tema 31 Codi d'accessibilitat de Catalunya: Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, Decret 135/1995 de 24 de marc de desplegament de la Llei 20/1991 i d'aprovació del codi d'accessibilitat. Taula d'Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (documents TAAC).

 

Bloc IV: Instal·lacions especials i sostenibilitat (11 temes)

 

32.- L'ús de garatges i aparcaments. Condicions constructives d'acord amb les Normes i Ordenances Metropolitanes i el Codi d'Accessibilitat.

 

33.- Condicions de ventilació, i de les instal·lacions elèctriques en garatges.

 

34.- Condicions instal·lacions per a piscines públiques, d'acord amb la normativa vigent.

 

35.- Regulació autonòmica sobre els requisits tècnics i serveis mínims exigits als establiments hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories i especialitats.

 

36.- Llei 18/2007 de comerç, serveis i fires.

 

37.- El vehicle elèctric. Tipologies i avantatges. Infraestructura per a la recàrrega dels vehicles elèctrics. Objecte i àmbit d'aplicació. Previsió de càrregues. Requisits generals de la instal·lació. Protecció per garantir la seguretat.

 

38.- Instal·lacions fotovoltaiques. Tecnologies. Parts i esquemes. Règims de funcionament.

 

39.- Requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi en les instal·lacions

 

40.- Auditories energètiques. Registre d'auditories energètiques: normativa, àmbit d'aplicació, abast i periodicitat.

 

41.- L'Estratègia d'impuls a l'economia verda i a l'economia circular del Govern de la Generalitat de Catalunya. La producció ecològica. Els sistemes de l'etiqueta ecològica europea i del distintiu de garantia de qualitat ambiental a Catalunya: objectius i àmbits d'aplicació.

 

42.- Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS) i Agenda 2030. Els plans clima i energia: definició, tipus, elaboració, estratègies, implantació i seguiment. 

Impartit per

Els docents seran funcionaris i experts coneixedors dels diferents temes:

Ricard Parelló, Enginyer Tècnic Industrial. Tècnic projectista d’instal·lacions i Enginyer Municipal.

Albert Martínez, President de la Comissió de Funció Pública. Funcionari de carrera de l’administració local des de fa 24 anys. Cap del Servei de Manteniment.

Drets d'inscripció

Preu col·legiats (en línia): 1700 €
Preu precol·legiats (en línia): 1700 €
Preu no col·legiats (en línia): 2350 €

Els drets d'inscripció per a col·legiats del Consell i de la METGEC serà el preu de col·legiats. Contacta amb el Departament de Formació per a realitzar les gestions corresponents abans de formalitzar el pagament. Tel. 934961420 o bé per email a: formacio@ebcn.cat

 

Formes i terminis de pagament dels cursos

 L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

  • Targeta de crèdit o dèbit
  • Bizum
  • Carta amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament *:
    • Si ets client de Caixabank, a través de la Linea Oberta de CaixabankNow
    • Si no ets client, des del mateix portal CaixabankNow, a través de l'opció codi CPR i/o emissora

* Si vols saber quins passos has de seguir, fes clic aquí.

Una vegada fet el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic

 

Condicions especials de finançament per a col·legiats i col·legiades d’ENGINYERS BCN

Els col·legiats/des d’ENGINYERS BCN podran finançar l’import d'aquest postgrau en 3 mensualitats, sense interessos, de les que se’n desprèn una primera quota de 570 €/mes i les restant de 565 €. 

Contacteu amb el Departament de Formació per a realitzar les gestions corresponents abans de formalitzar el pagament. Tel. 934961420 o bé per email a: formacio@ebcn.cat

Observacions

Seguiment: 

Aquest postgrau, permet la inscripció al temari complet i també es permet la inscripció a mòduls independents. 

El Postgrau inclou 8 sessions de videoconferència en directe (4 sessions corresponents al mòdul 1 i 4 sessions corresponents al mòdul 2) i 10 supòsits pràctics.

 

* Les dates del Postgrau es refereixen a la data d’inici i l'últim dia de què disposa l'alumne per a ser tutoritzat pel/s professor/s. Això vol dir que, durant aquest període de temps, l'alumne pot contactar amb el seu professor per fer consultes, demanar aclariments, plantejar dubtes, suggeriments, exemples o exercicis, etc., de manera que s'adapti el seu nivell d'aprenentatge al nivell que vagi assolint i sempre en el marc del programa del curs.

** La durada del Postgrau es considera, les hores que un alumne, en promig, ha de dedicar del seu temps per assolir els objectius i coneixements del Postgrau. Evidentment existiran alumnes què els hi calgui dedicar més temps i d'altres en què amb menor dedicació en tindran suficient.

 

Formació subvencionada per col·legiats en situació d’atur

El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/des d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i, per tant, en situació de recerca de feina (aturats), i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

*Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

 

Anul·lacions

Per anul·lar la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 %.

 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

This site is registered on wpml.org as a development site.