Preparació d’oposicions – Mòdul 1: Temari específic oposicions Enginyer Tècnic Industrial (PRE/2423/2022) Generalitat de Catalunya

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
Del 8 de gener al 7 d'abril de 2024
Tipus
En línia
Durada
130 hores en format en línia** (s'inclouen 4 sessions per videoconferència).
Lloc
En línia
Proposada per
Comissió de Funció Pública

Objectius

Aquet mòdul, està orientat a que els opositors puguin disposar del desenvolupament del temari específic d'oposicions d'enginyers tècnics industrials segons la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per a l'accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya.

 

A més a més, s’indicaran recursos complementaris per a desenvolupament individual, unes bateries de tests, i el plantejament de supòsits pràctics amb una guia de resolució.

Destinataris

A les persones que es vulguin preparar per a les oposicions a enginyer tècnic industrial de la Generalitat de Catalunya i també per a altres administracions amb temaris similar (Cossos Tècnics de l’AGE, administracions locals: ajuntaments i diputacions).

 

Poden presentar-se a les oposicions els titulats en enginyeria tècnica industrial i els graduats en enginyeria de les especialitats elèctrica, electrònica industrial i automàtica, mecànica, química i tecnologia i disseny tèxtil. 

Programa

Bloc I: - Gestió edificació, energia i obres

 

1.- La gestió del manteniment. Tipus de manteniment. Manteniment de les instal·lacions i dels

edificis. Metodologia i anàlisi d'errades i mesures de prevenció.

 

13.- Certificació d'eficiència energètica dels edificis. Procediment, condicions tècniques i

administratives. Etiqueta. Règim sancionador. Com es pot millorar l'eficiència energètica en

un edifici.

 

14.- Estalvi d'energia. Polítiques d'estalvi i diversificació a Catalunya. Les energies renovables.

L'autoproducció i l'autoconsum d'energia elèctrica. Normativa reguladora. Mesures urgents

per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.

 

25.- Accidents de treball i malalties professionals. Índexs de sinistralitat. Investigació d'accidents i malalties professionals. Els costos dels accidents.

 

26.- Legislació bàsica en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció. Agents que hi

intervenen. El Pla de seguretat i salut.

 

Bloc II: Seguretat Industrial i control activitats

 

2.- La seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Règim jurídic

aplicable al territori de Catalunya.

 

3.- Règim jurídic dels organismes de control en matèria de seguretat industrial. Funcions,

requisits i obligacions.

 

4.- Control de l'Administració en matèria de seguretat industrial. Potestat inspectora i potestat

sancionadora en matèria de seguretat industrial.

 

5.- Regulació en matèria d'equips a pressió. Requisits essencials de seguretat per a la

comercialització dels equips a pressió. Aplicació del Reglament d'equips a pressió a

Catalunya. Procediment administratiu per a la tramitació d'instal·lacions d'equips a pressió.

 

6.- Regulació en matèria de seguretat d'instal·lacions frigorífiques. Objecte i àmbit d'aplicació.

Refrigerants, sistemes de refrigeració i locals d'emplaçament. Classificació i execució de les

instal·lacions. Procediment administratiu per a la tramitació d'una instal·lació frigorífica.

 

7.- Regulació en matèria d'aparells elevadors. Tipus d'aparells elevadors. Disseny, fabricació,

instal·lació i posada en servei. Manteniment. Procediment administratiu per a la tramitació de la posada en servei d'un ascensor.

 

8.- Regulació en matèria d'instal·lacions petrolíferes. Objecte i àmbit d'aplicació. Productes

petrolífers. Procediment administratiu per a la tramitació d'una instal·lació. Agents que hi

intervenen, funcions que desenvolupen i condicions per exercir l'activitat.

 

9.-Regulació en matèria d'emmagatzematge de productes químics. Objecte i àmbit d'aplicació.

Comunicació de la posada en funcionament, control, inspecció, obligacions i responsabilitats

dels titulars. Accidents.

 

10.- Regulació en matèria de gasos combustibles. Distribució i utilització de gasos combustibles.

Objecte i àmbit d'aplicació. Procediment administratiu per a la posada en funcionament de

les instal·lacions de distribució. Procediment i condicions per a la posada en funcionament

d'instal·lacions receptores. Agents que hi intervenen, funcions que desenvolupen i

condicions per exercir l'activitat.

 

11.- Regulació en matèria de seguretat de les instal·lacions elèctriques per a baixa tensió.

Objecte i camp d'aplicació. Tipus de subministrament. Classificació de les instal·lacions.

Execució i posada en servei de les instal·lacions. Procediment administratiu per a la posada

en servei.

 

12.- Regulació en matèria d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. Objecte i àmbit d'aplicació.

Exigències tècniques. Condicions per a la posada en servei, condicions per a l'ús i el

manteniment, i inspecció. Tramitació de les instal·lacions.

 

17.- La seguretat dels vehicles automòbils. Normativa reguladora. Legalització de les

modificacions tècniques de vehicles. La instal·lació de tacògrafs i limitadors. Agents que hi

intervenen.

 

18.- El servei d'inspecció tècnica de vehicles. El règim jurídic de prestació del servei a Catalunya.

El marc normatiu de la prestació del servei. Agents que hi intervenen.

 

19.- La metrologia. Concepte i evolució de la metrologia legal. Normativa que regula les

condicions de comercialització i funcionament dels aparells de mesura. La verificació

periòdica. Agents que intervenen en el control metrològic.

 

20.- Integració dels sistemes de gestió. Gestió de la qualitat, el medi ambient i la prevenció de

riscos laborals a l'empresa. Documentació. Auditories en el sistema integrat de gestió. El

sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS).

 

Bloc III: Seguretat, protecció civil i prevenció riscos laborals

 

15.- La seguretat dels productes industrials. Els agents que intervenen en la seguretat dels

productes industrials. La certificació de la conformitat dels productes industrials. Les

directives europees del nou enfocament.

 

16.- Comercialització de productes industrials. Procediments i condicions. El marc normatiu de la

vigilància de mercat. El procés de vigilància de mercat i les seves fases.

 

21.- El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: la Llei de prevenció de riscos

laborals. Drets i obligacions. Obligacions dels fabricants, importadors i subministradors.

 

22.- Les condicions de treball, els riscos laborals i els factors de risc. Principis de l'acció

preventiva. Protecció col·lectiva i individual: tipus i característiques. Normativa aplicable.

 

23.- El Reglament dels serveis de prevenció. El Pla de prevenció de riscos laborals. Avaluació

dels riscos. La planificació de l'activitat preventiva. Auditories dels sistemes de gestió de la

prevenció de riscos laborals.

 

24.- La coordinació d'activitats empresarials. Concurrència del personal de diverses empreses en un mateix centre de treball. Mitjans de coordinació.

 

27.- El marc de la protecció civil a Catalunya. Concepte de risc. Perillositat. Vulnerabilitat.

Exposició. Metodologies d'anàlisi de risc. Normativa de protecció civil. Els plans de protecció

civil. Classificació i tipus de plans.

 

Bloc IV: Seguretat en matèria d’incendis

 

28.- L'incendi. Teoria del foc. Tipus de focs. Agents extintors i mecanismes d'extinció. Concepte

de càrrega de foc i mètodes de càlcul. Resistència al foc dels elements constructius.

Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari.

 

29.- La intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d'incendis per a

establiments, activitats, infraestructures i edificis. Distribució de competències i

responsabilitats en matèria de prevenció d'incendis. Acte de comprovació.

 

30.- Entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció i seguretat. Nivells

d'habilitació del personal tècnic.

 

31.- La regulació de la seguretat en el Codi tècnic de l'edificació: seguretat en cas d'incendi.

 

32.- La regulació de seguretat en el Codi tècnic de l'edificació: seguretat d'utilització i

accessibilitat. Accés i utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis.

 

33.- La regulació de seguretat contra incendis en establiments industrials. Els criteris bàsics.

Caracterització dels establiments. Requisits constructius i de les instal·lacions de protecció

contra incendis en funció de la tipologia dels establiments industrials.

 

34.- El requisit essencial de seguretat en cas d'incendi als edificis. Condicions harmonitzades per  a la comercialització de productes de construcció. Validació documental de materials,

productes, equips i sistemes contra incendis.

 

35.- Les instal·lacions de protecció contra incendis. Disseny, instal·lació i manteniment dels

sistemes de protecció activa contra incendis.

 

Nota: ACORD GOV/78/2023, de 4 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2023

Cos de Mossos d'Esquadra, escala de suport tècnic (grup A, subgrup A2) 

Total 8 places

Tècnic/a enginyer/a tècnic/a industrial: 8

Impartit per

Els docents seran funcionaris i experts coneixedors dels diferents temes:

 

Ricard Parelló, Enginyer Tècnic Industrial. Tècnic projectista d’instal·lacions i Enginyer Municipal.


Albert Martínez, President de la Comissió de Funció Pública. Funcionari de carrera de l’administració local des de fa 24 anys. Cap del Servei de Manteniment.

Drets d'inscripció

Preu col·legiats (en línia): 725 €
Preu precol·legiats (en línia): 725 €
Preu no col·legiats (en línia): 1050 €

Els drets d'inscripció per a col·legiats del Consell i de la METGEC serà el preu de col·legiats. Contacta amb el Departament de Formació per a realitzar les gestions corresponents abans de formalitzar el pagament. Tel. 934961420 o bé per email a: formacio@ebcn.cat

 

Formes i terminis de pagament dels cursos

 L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

  • Targeta de crèdit o dèbit
  • Bizum
  • Carta amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament *:
    • Si ets client de Caixabank, a través de la Linea Oberta de CaixabankNow
    • Si no ets client, des del mateix portal CaixabankNow, a través de l'opció codi CPR i/o emissora

* Si vols saber quins passos has de seguir, fes clic aquí.

Una vegada fet el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic

Observacions

Aquest mòdul inclou 4 sessions de videoconferència en directe amb els professors i 5 supòsits pràctics. . 

 

* Les dates del curs es refereixen a la data d’inici i l'últim dia de què disposa l'alumne per a ser tutoritzat pel/s professor/s. Això vol dir que, durant aquest període de temps, l'alumne pot contactar amb el seu professor per fer consultes, demanar aclariments, plantejar dubtes, suggeriments, exemples o exercicis, etc., de manera que s'adapti el seu nivell d'aprenentatge al nivell que vagi assolint i sempre en el marc del programa del curs.

 

** La durada del curs es considera, les hores que un alumne, en promig, ha de dedicar del seu temps per assolir els objectius i coneixements del curs. Evidentment existiran alumnes què els hi calgui dedicar més temps i d'altres en què amb menor dedicació tindran suficient.

 

Formació subvencionada per col·legiats en situació d’atur

El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

 

Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

*Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

 

Anul·lacions

Per anular la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

 

Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

 

Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 %.

 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

This site is registered on wpml.org as a development site.