Preparació d’Oposicions – Mòdul 2: Enginyeria Tècnica Municipal (Àrea Metropolitana de Barcelona)

Dates i horaris
Del 7 de gener al 30 de març de 2025
Tipus
En línia
Durada
151 hores en format en línia **
Proposada per
Comissió de Funció Pública

Objectius

Aquest mòdul està orientat a que els opositors, puguin tenir el temari específic per a oposicions a Ajuntaments de l'Àrea Metropolitana en el que s'inclouran unes bateries de tests i de la resolució d'uns supòsits pràctics.

Destinataris

Tots aquells titulats en enginyeria tècnica industrial que vulguin opositar a les places de tècnic mitjà en enginyeria convocades per Ajuntaments de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tots aquells que vulguin disposar d'un recull desenvolupat de tota la normativa tècnica d'aplicació a activitats i instal·lacions a projectar a l'Area Metropolitana de Barcelona que requereixin de permisos municipals.

Programa

 

Bloc I: Edificació, Urbanisme i cartografia  ( 7 temes)

1- La llei d’ordenació de l’edificació i el Codi Tècnic de l'Edificació. 

2- Classificació dels Usos segons PGM: Ús industrial. Definició de categories i situacions.

3- Classificació del sòl d'acord amb el Pla General Metropolità: sòl urbanitzable i no urbanitzable; zones i sistemes.

4- Règim de regulació d'usos en el Pla General Metropolità segons classificació del sòl: urbanitzable i no urbanitzable, zones i sistemes i règims transitoris.

5- Georeferenciació: Definició, mètodes de georeferenciació directa i mètodes de georeferenciació indirecta.  Metodologies de captura dels elements i de les ocupacions de l'espai públic. Comparativa i tendències.

6- La contractació pública. Tipus de contractes. Preparació dels contractes. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. La central de subministraments.

7- Gestió de projectes d’obres en l’àmbit públic

Bloc II: Legalització d'activitats, normatives de tramitació, activitats recreatives, normatives d’incendis i activitats extraordinàries (11 temes).

Tema 8 Decret 179/1995 Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals en allò que fa referència a les llicències d'obres i activitats.

Tema 9 Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA). Normativa estatal de prevenció i control integrats de la contaminació. El sistema de prevenció i control ambiental d’activitats a Catalunya. La llicència, l'autorització i la Comunicació ambiental. El sistema d’inspecció

Tema 10 Entitats col·laboradores de l’administració en control mediambiental. Camps d’actuació.

Tema 11 L'avaluació d'impacte ambiental Llei 21/2013. El procediment d'avaluació de l'impacte ambiental d'activitats a Catalunya. Els estudis d'impacte ambiental. L'avaluació ambiental estratègica de plans i programes.

Tema 12 Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (DOGC 5419 de 13.07.09).

Tema 13 Decret 112/2010. Reglament d'espectacles públics i de les activitats recreatives.

Tema 14 La simplificació administrativa i facilitació econòmica. Lleis de liberització Llei 12/12, de simplificació Llei 16/15. Llei 18/2020, de facilitació de l'activitat econòmica i Reglament de desplegament Decret 131/2022.

Tema 15 Normatives sectorials. Ordenació de les activitats comercials, regulacions addicionals en activitats docents, activitats sanitàries, centres de culte, seguretat alimentària, turisme i joc i apostes.

Tema 16 Activitats extraordinàries. La intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d’incendis en activitats de caràcter esporàdic o puntual.

Tema 17 Les instruccions tècniques complementàries en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi. Les guies tècniques complementàries de l'Administració competent a Catalunya. Documents d'interpretació normativa.

Tema 18 El disseny basat en prestacions aplicat a la prevenció i seguretat en cas d'incendi als edificis i establiments. Condicions tècniques i administratives que han de garantir els projectes basats en prestacions.

Bloc III: Normatives sectorials ambientals i Codi Tècnic, Accessibilitat (13 temes)

Tema 19 Codi tècnic de l'edificació. Document bàsic HR de Protecció contra el soroll.

Tema 20 Secció HE0 Limitació del consum energètic. Secció HE1 limitació de la demanda energètica. Secció HE4 Energia renovable per ACS. Secció HE5 Generació mínima d’energia elèctrica per fonts renovables. Secció HE6 Dotació recàrrega vehicle elèctric.

Tema 21 Instal·lacions d'enllumenat d'edificis d'ús públic en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Secció HE3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació.

Tema 22 L'enllumenat exterior. Requisits luminotècnics i control de llocs de treball a l'exterior. Eficiència energètica. Real Decret 1890/2008 Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat  exterior.

Tema 23 Contaminació lumínica Llei 6/2001 i Normativa sectorial. Prevenció de la contaminació lumínica. Administracions competents. Zonificació. Paràmetres luminotècnics i valors límit que s'han de complir.

Tema 24 Contaminació atmosfèrica. Llei 34/2007 i Normativa sectorial. Mesures de prevenció i control de les emissions industrials. Procediment administratiu per a l'autorització d'emissions industrials. Nivells límit d'emissió.

Tema 25 Contaminació acústica. Normativa sectorial en matèria de prevenció i control de la contaminació acústica. Llei 16/2002 i Reglament de desplegament Decret 176/2009. Administracions competents. Zonificació acústica. Nivells màxims d’emissió - Nivells límit d'immissió.

Tema 26 L'avaluació de la qualitat acústica del medi. Mapes de soroll. Zones de protecció especial i de règim especial. Plans d'acció de millora de la qualitat acústica.

Tema 27 La gestió de l'aigua a Catalunya. La Directiva marc de l'aigua i la seva implantació a Catalunya. Decret 130/2003 Legislació bàsica en matèria d'abocament d'aigües residuals. Procediment administratiu per a l'autorització d'abocaments d'aigües residuals. Límits de l'abocament.

Tema 28 Els residus d'origen industrial. Llei 7/2022 i Normativa sectorial. El catàleg de residus de Catalunya. La gestió dels residus industrials a Catalunya: funcions, obligacions i tramitacions associades als productors, transportistes i gestors.

Tema 29 El canvi climàtic. Acords internacionals. Objectius de la política d'energia i canvi climàtic de la Unió Europea. El règim de comerç de drets d'emissions. Principals impactes a Catalunya. Normativa reguladora a Catalunya. Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020: motivació i objectiu bàsic, estratègies singulars.

Tema 30 Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

Tema 31 Codi d'accessibilitat de Catalunya: Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, Decret 135/1995 de 24 de marc de desplegament de la Llei 20/1991 i d'aprovació del codi d'accessibilitat. Taula d'Accessibilitat a les Activitats a Catalunya ( documents TAAC).

Bloc IV: Instal·lacions especials i sostenibilitat  (11 temes)

32.- L'ús de garatges i aparcaments. Condicions constructives d'acord amb les Normes i Ordenances Metropolitanes i el Codi d'Accessibilitat.

33.- Condicions de ventilació, i de les instal·lacions elèctriques en garatges.

34.- Condicions instal·lacions per a piscines públiques, d'acord amb la normativa vigent.

35.- Regulació autonòmica sobre els requisits tècnics i serveis mínims exigits als establiments hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories i especialitats.

36.- Llei 18/2007 de comerç, serveis i fires.

37.- El vehicle elèctric. Tipologies i avantatges. Infraestructura per a la recàrrega dels vehicles elèctrics. Objecte i àmbit d'aplicació. Previsió de càrregues. Requisits generals de la instal·lació. Protecció per garantir la seguretat.

38.- Instal·lacions fotovoltaiques. Tecnologies. Parts i esquemes. Règims de funcionament

39.- Requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi en les instal·lacions

40.- Auditories energètiques. Registre d'auditories energètiques: normativa, àmbit d'aplicació, abast i periodicitat.

41.- L'Estratègia d'impuls a l'economia verda i a l'economia circular del Govern de la Generalitat de Catalunya. La producció ecològica. Els sistemes de l'etiqueta ecològica europea i del distintiu de garantia de qualitat ambiental a Catalunya: objectius i àmbits d'aplicació.

42.- Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS) i Agenda 2030. Els plans clima i energia: definició, tipus, elaboració, estratègies, implantació i seguiment. 

Impartit per

Els docents seran funcionaris i experts coneixedors dels diferents temes:

Ricard Parelló, Enginyer Tècnic Industrial. Tècnic projectista d’instal·lacions i Enginyer Municipal.

Albert Martínez, President de la Comissió de Funció Pública. Funcionari de carrera de l’administració local des de fa 24 anys. Cap del Servei de Manteniment.

Drets d'inscripció

Preu col·legiats (en línia): 1000 €
Preu precol·legiats (en línia): 1000 €
Preu no col·legiats (en línia): 1350 €

Els drets d'inscripció per a col·legiats del Consell i de la METGEC serà el preu de col·legiats. Contacta amb el Departament de Formació per a realitzar les gestions corresponents abans de formalitzar el pagament. Tel. 934961420 o bé per email a: formacio@ebcn.cat

 

Formes i terminis de pagament dels cursos

 L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

  • Targeta de crèdit o dèbit
  • Bizum
  • Carta amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament *:
    • Si ets client de Caixabank, a través de la Linea Oberta de CaixabankNow
    • Si no ets client, des del mateix portal CaixabankNow, a través de l'opció codi CPR i/o emissora

* Si vols saber quins passos has de seguir, fes clic aquí.

Una vegada fet el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic

Observacions

Seguiment: 

Aquest mòdul forma part del Postgrau en Preparació d'Oposicions d'Enginyers Tècnics i Enginyers Graduats de l'Àmbit Industrial per a les Administracions Públiques (Generalitat i Ajuntaments Àrea Metropolitana de Barcelona), permetent la inscripció a mòduls independents. 

 

* Les dates del curs es refereixen a la data d’inici i l'últim dia de què disposa l'alumne per a ser tutoritzat pel/s professor/s. Això vol dir que, durant aquest període de temps, l'alumne pot contactar amb el seu professor per fer consultes, demanar aclariments, plantejar dubtes, suggeriments, exemples o exercicis, etc., de manera que s'adapti el seu nivell d'aprenentatge al nivell que vagi assolint i sempre en el marc del programa del curs.

** La durada del curs es considera, les hores que un alumne, en promig, ha de dedicar del seu temps per assolir els objectius i coneixements del curs. Evidentment, existiran alumnes què els hi calgui dedicar més temps i d'altres en què amb menor dedicació en tindran suficient.

 

Formació subvencionada per col·legiats en situació d’atur

El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/des d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i, per tant, en situació de recerca de feina (aturats), i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

*Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

 

Anul·lacions

Per anul·lar la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 %.

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

This site is registered on wpml.org as a development site.