Les persones tenen dret a accedir a la informació derivada de l’exercici de les funcions públiques col·legials, és a dir, de l’exercici de les seves potestats administratives, de conformitat amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, el 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L’exercici d’aquest dret no resta condicionat a la concurrència d’un interès personal, ni tampoc resta subjecte a motivació o invocació de normes legals, i pot ser exercit pels majors de 16 anys.
Per altra part, l’exercici d’aquest dret podrà ser denegat o restringit per les causes expressament previstes a la llei, entre les que es troben el coneixement d’informació sobre la investigació o la sanció d’infraccions disciplinàries, o bé pugui comportar un perjudici als drets de propietat intel·lectual i industrial dels documents tècnics de les persones col·legiades.

Per poder exercir el seu dret d’accés a la informació pública, la petició es podrà fer per qualsevol mitjà, sempre que permeti la constància de la identitat del sol·licitant, informació precisa a la qual es vol tenir accés, forma o formats en què prefereix tenir accés a la informació, i una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions.

Tot i que no és necessari motivar la sol·licitud d’accés a la informació ni cal que existeixi un interès personal, és recomana que s’exposin els motius pels quals se sol·licita la informació, per facilitar la resposta de la sol·licitud.

ENGINYERS BCN disposa d’un termini d’un mes, des del dia següent al de recepció de la seva sol·licitud per resoldre la mateixa.

Si la seva sol·licitud està formulada en termes imprecisos o massa genèrics, contactarem amb vostè per tal de demanar-li que concreti la informació a la que vol tenir accés, supòsit en què el termini per resoldre la seva petició restarà suspès. En aquesta situació, vostè disposarà d’un termini no inferior a 10 dies per concretar la informació sol·licitada. En cas de què no es doni compliment a la petició de concreció dins del termini concedit a tal efecte, es considerarà que ha desistit del procediment i es procedirà a l’arxiu del mateix, que no exclourà el dret de presentar una nova sol·licitud que compleixi els requisits establerts.

En el cas que la sol·licitud d’informació pública afecti a drets o interessos de tercers, i aquests siguin identificables, se’ls ha de donar trasllat de la sol·licitud per fer al·legacions, tràmit que suspèn el termini per resoldre.

Finalment, en el cas de què no s’atengui la seva petició d’accés a la informació, li serà notificat expressament resolució motivada, contra la que podrà interposar els recursos corresponents, que seran indicats a la pròpia resolució dictada.

This site is registered on wpml.org as a development site.