Institució

Què és el Col·legi?

 

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

El Col·legi
Funcions

Normes

Normativa aplicable

Estructura

Com ens organitzem?

Junta General

La Junta General és l’òrgan sobirà del Col·legi constituït per totes les persones col·legiades, en els termes establerts en els Estatuts col·legials.

La Junta General té atribuïdes les funcions que suposen les decisions més rellevants de la vida col·legial i es troben recollides als articles 29 i 30 dels Estatuts col·legials.

Els col·legis professionals han de tenir estructura interna i un funcionament democràtic i això implica la necessitat de facilitar la presència majoritària dels membres a les Juntes Generals.
Amb aquest motiu, ENGINYERS BCN recull en els seus vigents Estatuts la possibilitat de la votació electrònica en les Juntes Generals, emprant els mitjans tecnològics que permetin acreditar que la identitat i la condició de col·legiat de l’emissor i la inalterabilitat del contingut del missatge.

Junta de Govern

La Junta de Govern, elegida democràticament per tots els col·legiats, és l’òrgan de govern que vetlla per la bona marxa de l’activitat col·legial i a la qual corresponen la direcció i administració de la corporació.

Membres de la Junta (link amb El Col·legi/Junta de govern)
Dedicació i retribució dels membres de la Junta de Govern durant l’any 2020. (últim pressupost, exercici anterior).

Equip Humà

La gestió de Recursos humans d’ENGINYERS BCN, està enfocada a organitzar, desenvolupar i mantenir les persones idònies dins l’organització amb l’objectiu d’aconseguir una estructura organitzativa coordinada i eficient contribuint al benefici de l’organització i també a la realització professional dels seus membres.

El nombre d’empleats està al voltant dels 30 amb un percentatge de més del 90 % de contractes fixos. El 60 % són dones, amb un percentatge del 60% de presència en els càrrecs directius, al voltant del 30 % de les persones gaudeixen de contracte reduït per cura de fills o familiars, en aquets sentit és de destacar l’interès de l’organització per practicar la conciliació familiar i professional. També els empleats tenen dos representants dels treballadors que periòdicament treballen amb la direcció per tractar les condicions laborals de l’equip. Els empleats gaudeixen d’una pòlissa d’assegurança de vida i d’accident a càrrec del Col·legi.

La estructura de la organització consta de la part directiva representada per la Gerent i els caps de departament. La Gerent és la responsable de transmetre a la resta de l’organització les línies que acorda la Junta de Govern. Els diferents departaments estan dirigits per un responsable de cada àrea o ‘cap’ que treballa junt amb la gerent i els altres caps de forma coordinada i consensuada.
Aquest equip humà per altra banda també forma part de les diferents Comissions de treball que afecten directament a la organització d’aspectes relacionats amb els Col·legiats: Tècnica, Formació, Comunicació, Tècniques informàtiques i revista THEKNOS. En aquestes Comissions també treballen conjuntament amb els membres de la Junta de Govern per dur a terme les principals activitats col·legials.

L’equip humà assisteix a moltes activitats externes que fan del Col·legi una entitat oberta, participativa i que comparteix coneixement amb altres organitzacions.

Tota la organització treballa sota les Normes i procediments que inclou el sistema integral de gestió o SIG que acull: Qualitat( ISO 9001), Medi ambient( ISO 14001) i Riscos Laborals.
Els treballadors i treballadores del Col·legi estan regulats pel Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos.

La informació sobre les tasques desenvolupades per cada departament i/o servei es troba a la memòria anual d’activitats de la corporació, document que es publica anualment.

Què fer

Tràmits

Col·legiació
Inscripció en el registre de Societats Professionals
Visat
• Queixes i reclamacions (Formulari únic amb selecció de tema)

This site is registered on wpml.org as a development site.