Curs bàsic de Prevenció i Seguretat en Matèria d’Incendis

Dates i horaris
Del 16 d’octubre de 2024 al 12 de març de 2025
Dimecres de 16 a 20 h.
Tipus
Presencial i videoconferència
Durada
96 hores
Lloc
CATEB
Bon Pastor, 5
08021
BARCELONA

Organitzat per

Aquest curs s’ha programat entre el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona (CATEB) i el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN).

  

imatgelogo      
         

        

 

Objectius

L’objectiu del curs és dotar d’una visió global i específica de tot el ventall de reglamentacions, normes, guies i instruccions tècniques, així com saber interpretar i analitzar qüestions tècniques específiques que configuren la prevenció i la seguretat en cas d’incendi als edificis, per tal de formar personal tècnic amb una base sòlida en aquest camp.

 

El curs està adreçat a personal tècnic que desenvolupa la seva professió o bé pretengui fer-ho en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats, i també personal tècnic redactor i/o director d'execució de projectes tècnics en matèria de prevenció d'incendis.

 

Aquest curs prepara per l’accés a l’examen oficial per obtenir la certificació tècnica de Nivell Bàsic de Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi, que expedeix l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) prèvia superació d'un examen lliure (previ pagament de la taxa d'examen corresponent) ja que  desenvolupa el contingut formatiu mínim del Nivell Bàsic en prevenció d’incendis que s’estableix en l’annex de l’Ordre INT/22/2013, d’1 de febrer, per la qual s’aprova el procediment per a l’habilitació dels tècnics i tècniques d’entitats col·laboradores de l’Administració per actuar en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis.

 

Funcions que podràs realitzar: 

-Tramitar i emetre informes d'expedients d'activitats en l'àmbit d'incendis

-Certificacions i actes de verificació i control en el marc de les funcions definides en la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

 

Amb l'objectiu de facilitar el seguiment del curs dels alumnes residents fora de la província de Barcelona i comarques, aquest curs serà emès mitjançant videoconferència, permetent la retransmissió en directe del curs a través d'internet. Qualsevol usuari amb connexió a Internet, podrà realitzar-ne el seguiment en directe, des del lloc on desitgi. Aquesta tecnologia és compatible amb ordinadors, tauletes, mòbils, etc.

Destinataris

Aquest curs està adreçat a personal tècnic que desenvolupa la seva professió o bé pretengui fer-ho en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats, i també personal tècnic redactor i/o director d'execució de projectes tècnics en matèria de prevenció d'incendis.

 

Aquest curs compleix amb els requisits de formació continuada per certificar-se com Expert en Legalització d'Activitats, certificació acreditada per ENAC segons la Norma ISO 17024:2012. Tota la informació per poder accedir a la certificació està disponible a  https://certificacioprofessional.cat/

 

Programa

1.-Introducció. Regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments a Catalunya.

2.- La Llei de prevenció i seguretat en cas d’incendi a les activitats, establiment, edificis i infraestructures.

3.- Interpretació de plànols.

4.- Construcció i estructures edificatòries. Tipus d'estructures segons els elements i els materials que les formen exercici de construcció i estructures edificatòries.

5.- Hidràulica bàsica. Exercici de revisió de conceptes hidràulica.

6.- Conceptes bàsics de fisico-química. Teoria del foc. Les reaccions de combustió. Les explosions. Tipus de foc.

7.- El risc d'incendi. Concepte de càrrega de foc i mètodes de càlcul. Nivell de risc intrínsec d'incendi. Exercici d'aplicació de les fórmules de càlcul de la càrrega de foc.

8.- Conceptes de reacció i resistència al foc dels materials constructius, decoratius i de mobiliari. Classificació de la reacció i resistència al foc. Certificats d'assaigs de reacció i resistència al foc. Marcatge CE dels productes de la construcció: Normativa de referència. Exercici d'aplicació d'anàlisi de certificats.

9.- Protecció passiva. Protecció estructural i sectorització. Intumescències. Panells resistents al foc. Morters. Exercicis d'aplicació: realització de càlculs segons els annexos B, C, D, E i F del CTE DB SI.

10.- Protecció activa: RIPCI. Identificació, components i funcionament. Condicions d'ús i manteniment. Exercici d'aplicació de protecció activa: detecció / BIEs / hidrants. Protecció activa: abastament d'aigua i sistemes de ruixadors automàtics d'aigua. Exercici d'aplicació protecció activa: instal·lació de ruixadors d'aigua.

11.- Ventilació. Control i evacuació de fums. Exercici d’aplicació de sistemes de control de fums i temperatura. 

12.- Senyalització de les vies d'evacuació i dels equips manuals de protecció. Enllumenat d'emergència

13.- Llei d'Ordenació de l'edificació. Els procediments administratius en l'edificació. Els agents de l'edificació. Funcions i responsabilitats.

14.- Les reglamentacions de seguretat en cas d'incendi anteriors al CTE. Períodes de vigència.

15.- El Codi Tècnic de l'Edificació: DB SI i DB SUA. Exercici d'aplicació del CTE.

16.- El Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. Exercici d'aplicació del RSCIEI.

17.- L'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de l'Ajuntament de Barcelona.

18.- Guies, documents i instruccions tècniques en matèria de prevenció d'incendis publicades o reconegudes per l'Administració.

 

 

El curs és d’una durada de 96 hores, de les quals 51 seran presencials i la resta seran complementades amb casos pràctics i lectures (51 hores presencials i 45 hores no presencials).  

Impartit per

Carlos Chico, Arquitecte Tècnic. Tècnic de prevenció de la divisió de protecció civil i prevenció de bombers de barcelona.

Elisabet Mas, Enginyera Industrial. Tècnica de l'àrea de prevenció del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya

Marta Osorio, Enginyera Industrial. Responsable en l'àmbit de la verificació de les mesures de seguretat al Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya. 

Gerard Pradas, Enginyer de camins, Canals i ports. Tècnic de prevenció de Servei de Prevenció, Extenció d'Incendis i Salvament.   

Albert Gonzalez, Arquitecte i Arquitecte tècnic. Tècnic superior en prevenció de riscos laborals, especialitat seguretat. Diplomat Ceprevén i CFPA Europa. Membre de la taula d'interpretació de la normativa de seguretat contra incendis (TINSCI). GENERALITAT.

Maria Xampeny, Enginyera Tècnica Industrial i Enginyera en Organització Industrial. Tècnica del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat i professora en diversos cursos a l'ISPC, EBPC.

Enric Portell, Arquitecte Tècnic de la Divisió de Protecció Civil i Prevenció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament. Ajuntament de Barcelona.

Daniel Magdaleno, Enginyer tècnic industrial. Tècnic del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat. Certificació tècnica de nivell avançat en prevenció i seguretat en cas d’incendi, expedida per ISPC. Màster en prevenció de riscos laborals.

Imma Barrau, Enginyera Industrial i Arquitecte. Tècnic del Servei de Prevenció Subbdirecció General Tècnica Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Departament d’Interior.

Oscar Rosique, Enginyer Tècnic Industrial Enginyer Tècnic Industrial. Tècnic en nivell Bàsic i Superior en prevenció d'incendis. Tècnic especialista i formador en sistemes de ruixadors EMEA .
 

Drets d'inscripció

Preu col·legiats (presencial): 899 €
Preu precol·legiats (presencial): 899 €
Preu no col·legiats (presencial): 1284 €
Preu col·legiats (en línia): 899 €
Preu precol·legiats (en línia): 899 €
Preu no col·legiats (en línia): 1284 €

Els drets d'inscripció per a col·legiats del Consell i de la METGEC serà el preu de col·legiats. Contacta amb el Departament de Formació per a realitzar les gestions corresponents abans de formalitzar el pagament. Tel. 934961420 o bé per email a: formacio@ebcn.cat

 

Formes i terminis de pagament dels cursos

 L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

 

  • Targeta de crèdit o dèbit
  • Bizum
  • Carta amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament *:
    • Si ets client de Caixabank, a través de la Linea Oberta de CaixabankNow
    • Si no ets client, des del mateix portal CaixabankNow, a través de l'opció codi CPR i/o emissora

* Si vols saber quins passos has de seguir, fes clic aquí.

Una vegada fet el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic

 

Observacions

Formació subvencionada per col·legiats en situació d’atur

El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

 

Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

*Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

 

Formació bonificada

Aquest curs és pot bonificar per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), que té l'objectiu de donar suport a les empreses millorant les habilitats i capacitats dels seus empleats a través de la formació bonificada.

 

Contacta amb el Departament de Formació per sol·licitar més informació. Telf. 93 496 14 20 o bé per e-mail a: formacio@ebcn.cat

 

Avaluació 

Aquest curs es desenvolupa amb un sistema d’avaluació contínua, on es valora l’assistència (que ha de ser igual o superior al 80%), resolució dels casos pràctics i qüestionaris de treball que s’aniran plantejant al llarg del curs i projecte final, consistent en el lliurament de documentació corresponent a un expedient fictici (dades generals i plànols) d'un establiment a partir del qual es plantejaran preguntes on l'alumne/a haurà d'argumentar per escrit aspectes relacionats amb la seguretat en cas d'incendi.

 

Titulació necessària

Es necessari tenir una titulació universitària oficial científic-tècnica o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. 

 

Anul·lacions

Per anular la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

 

Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

 

Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 %.

 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

This site is registered on wpml.org as a development site.