Postgrau d’Enginyer de Seguretat en risc qu铆mic

Inscripcions
Inscripci贸 tancada
Dates i horaris
Dilluns i dimecres de 16 a 19 h. Calendari previst de les sessions programades a l'apartat d'observacions)
Tipus
Presencial i videoconfer猫ncia
Durada
228 hores lectives ( 179 h presencials, 4 h visita t猫cnica i 45 h projecte final)
Lloc
Aula 1, 3a planta del Col路legi
Consell de Cent, 365
08009
BARCELONA

Objectius

És objectiu d'aquest Postgrau l'especialització en matèria de risc químic associada a l'emmagatzematge de productes químics i assimilar els conceptes de les disposicions legals aplicables sobre la classificació, etiquetatge, emmagatzematge i gestió de la prevenció d'accidents, relacionats amb els productes o substàncies prestant especial atenció a la nova normativa APQ i la seva relació amb altres normatives com ATEX, incendis, accidents greus, etc.

  

Destinataris

Aquest Postgrau està destinat a personal de departaments de HSE de les empreses, tècnics de prevenció i departaments d'enginyeria. 

Programa

El Postgrau estarà compost de 4 mòduls formatius sobre temes relacionats amb la gestió del risc en la manipulació i emmagatzematge de productes químics, tenint en compte com a base el Reial decret 656/17, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a 10.

 

MÒDUL 1: REGLAMENT APQ: INTRODUCCIÓ I ESTRUCTURA DEL RAPQ

 

Com conèixer l'aplicació del reglament APQ sobre la base del Reglament CLP.

 • Classificació de les substàncies i mescles perilloses. Reglament CLP.
 • Interpretació de les FDS.
 • Llindars d'aplicació i càlculs amb la suma ponderada.
 • Estudis de compatibilitat química, requerits en l'aplicació de l'APQ.

 

Història de l'APQ i explicació de la guia interpretativa del RD656/17.

 • Història de l'APQ.
 • Principals novetats nou Reglament APQ – RD656/2017
 • Estructura del reglament, ITC, part general, tipus d'instal·lacions de cada ITC.
 • ITC MIE APQ-0: Definicions generals.
 • ITC MIE APQ-01 a 10: Principals modificacions nou RAPQ.
 • Fitxes interpretatives de la Guia.

 

MÒDUL 2: APQ I INTERACCIÓ AMB ALTRES NORMATIVES

 

Coneixements d'ATEX per al disseny d'emmagatzematge de productes químics.

 • Introducció a la normativa ATEX.
 • Classificació de les aèries d'un emmagatzematge.
 • Mesures preventives.
 • Avaluació del risc.
 • Disseny de les instal·lacions.

 

Justificació del RSCIEI en la nova APQ.

 • Principals novetats.
 • RSCIE versus APQ.
 • Què cal tenir en compte a l'hora de dissenyar un magatzem APQ.
 • Magatzems d'inflamables amb Risc Alt en edificis tipus A o B. Com ho afronta l'APQ.
 • Càlculs de SCI en APQ1.

 

APQ i el Pla d'Autoprotecció.

 • Com definir el PAU.
 • Normativa d'aplicació en funció de l'APQ.
 • Realització de l'anàlisi de risc químic.
 • Definició dels protocols d'actuació.
 • Comunicació de situacions d'emergència.
 • Mitjans necessaris per a la implantació del PAU.

 

MÒDUL 3: NORMATIVA ASSOCIADA Al RAPQ

 

Principals diferències entre APQ-*ADR-*IATA-*IMDG.

 • Àmbit d'aplicació de la normativa de transport de MMPP.  ADR no és igual que APQ.
 • Classificació de les mercaderies perilloses per al transport.
 • Etiquetatge per al transport.
 • La figura del Conseller de Seguretat en l'APQ. Responsabilitats.
 • Procediments de càrrega i descàrrega.
 • Mesures de seguretat necessàries segons l'ADR.

 

APQ i SEVESO.

 • Introducció a la normativa d'accidents greus.
 • Principals diferències amb el Reglament APQ.
 • No tots els productes als quals els aplica APQ els aplica AG.
 • Seveso no sols és magatzematge, és procés.
 • Anàlisi de riscos en processos: HAZOPS, What if, etc.
 • Necessitats de complir la normativa d'AG.
 • Desenvolupament dels PSM.

 

APQ i Llei de responsabilitat ambiental.

 • Contenció d'aigües contaminades.
 • Càlcul de volums.
 • Disseny de les mesures preventives.
 • Reducció dels costos ambientals.
 • Garantia financera – ARMA – Pòlissa de responsabilitat civil a tercers.

 

MÒDUL 4: RAPQ – REVISIONS , FORMACIÓ I SISTEMA DE GESTIÓ

 

Conèixer quins tipus d'instal·lacions són les descrites en l'RD 656/2017, quines inspeccions i revisions exigeix el Reial decret i les ITC. Conèixer els punts a avaluar com a inspector propi.

 • Control de les instal·lacions, plans de manteniment.
 • Inspeccions inicials i periòdiques.
 • Revisions periòdiques. Què cal revisar? Check list. Certificat final.
 • Revisions quinquennals dels tancs en superfície. Tancs metàl·lics i de plàstic.
 • Proves d'estanquitat en els tancs i canonades enterrades.
 • Inspector propi: formació i designació.
 • Com afrontar una inspecció reglamentària quinquennal per un Organisme de Control acreditat per ENAC. Drets i deures.

 

Desenvolupar el pla de formació necessari per al personal que manipula productes químics en els magatzems subjectes al Reglament APQ, per a afermar els conceptes sobre la classificació, etiquetatge, magatzematge i gestió de la prevenció d'accidents, relacionats amb els productes o substàncies perilloses.

 • Propietats dels líquids emmagatzemats:
 • Classificació i etiquetatge de les substàncies perilloses.
 • Emmagatzematge de substàncies perilloses: incompatibilitats
 • Diferències de classificació de substàncies i preparats perillosos segons manipulació, magatzematge, accidents greus i ADR.
 • Funció i ús correcte dels elements i instal·lacions de Seguretat i de l'equip de protecció personal.
 • Mesures de prevenció i de mitigació. Com protegir-se i amb què actuar?
 • Conseqüències d'un incorrecte funcionament o ús dels elements i instal·lacions de Seguretat i de l'equip de protecció personal.
 • Actuació en cas de fugides o vessaments.
 • Mesures d'actuació en cas de vessament
 • Procediment en cas d'incendi
 • Com actuar en funció de la mena de producte abocat?
 • Com preparar un simulacre d'abocament.
 • Com fer l'informe de simulacre i treure-li partida al seu estudi.

 

Introducció al Process Safety Management – SM

 • Què és un PSM
 • Com es desenvolupa.
 • Estructura del sistema.
 • Estudi de la norma UNE192001.
 • Avantatges de la seva correcta implantació per a la reducció del risc.

 

Impartit per

Sergi Carreras, Director tècnic de TANDEM HSE

Marc de Gomis, Enginyer de Seguretat de TANDEM HSE

Albert Cano, Enginyer de Seguretat de TANDEM HSE

 

Drets d'inscripci贸

Preu col路legiats (en l铆nia): 1460 鈧
Preu precol路legiats (en l铆nia): 1460 鈧
Preu no col路legiats (en l铆nia): 2040 鈧

Formes i terminis de pagament dels cursos

 

 L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

 • Targeta de crèdit o dèbit (directament des de l’aplicació o presencialment a la seu del Col·legi)
 • Carta de pagament amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament a través de la Linea Oberta de CaixabankNow o a qualsevol dels seus caixers automàtics (una vegada es faci efectiu el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic).
 • Bizum

 

Política de preus:

Col·legiats

Import Postgrau sencer: 1460 €

Per a la inscripció d'un mòdul: 475 €

Per a la inscripció a dos mòduls o més: 460 €

 

No col·legiats

Import Postgrau sencer: 2040 €

Per a la inscripció d'un mòdul: 665 €

Per a la inscripció a dos mòduls o més: 640 €

 

Condicions especials de finançament per a col·legiats i col·legiades d’ENGINYERS BCN

 

Els col·legiats/des d’ENGINYERS BCN podran finançar l’import del Postgrau d'Enginyer de Seguretat en risc químic en 6 mensualitats, sense interessos, de les que se’n desprèn una primera quota de 260 €/mes i les cinc restants de 240 €/mes.

 

Els col·legiats/des que desitgin realitzar el pagament del Postgrau sencer d’inici, gaudiran d’un 10% de descompte en el preu d’inscripció.

Documentaci贸

Titulació:

Finalitzat el Postgrau i superada l'avaluació, l'alumne rebrà Diploma de Postgrau atorgat pel Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN). 

Observacions

 

Durada del postgrau i calendari previst de desenvolupament dels mòduls i sessions programades: 

La duració serà de 228 h. Els mòduls es cursaran en dilluns i dimecres de 16 a 19 h. 

 

 

Seguiment:

Aquest postgrau, permet la inscripció al temari complet i també es permet la inscripció a mòduls independents. Podeu consultar a continuació els enllaços als mòduls independents programats i realitzar la vostra inscripció si s'escau: 

Mòdul 1: Reglament APQ: Introducció i estructura del RAPQ

Mòdul 2: APQ i interacció amb altres normatives

Mòdul 3: Normativa associada al RAPQ

Mòdul 4: RAPQ Revisions, formació i sistema de gestió. 

 

El termini màxim de carència per a continuar amb la resta de mòduls és de 2 anys. Passat aquest temps, no es podrà continuar amb els mòduls que falten sinó que caldrà començar de nou (degut a l’evolució de les matèries).

 

Formació bonificada

 

Anul·lacions

Per anul·lar la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció

This site is registered on wpml.org as a development site.